Členství

NOVINKA! Členství 2018:
– nad 80 let věku ZDARMA
– důchodci/nezaměstnaní/pracující atd. 100,-/rok

Výhody:
– slevy na zájezdy/výlety a další akce, kde se platí vstupné a které pořádá organizace
– přednost při přihlašování na akce/výlety/zájezdy
– účast na členské schůzi (upraveno Stanovami)
– zdarma dárkové/propagační materiály organizace, které jsou vyrobeny v omezeném množství

Dokdy zaplatit členství:
– kdo se chce stát členem, měl by zaplatit členské příspěvek do 31. 1. 2018, nejpozději v den konání členské schůze (23.2.2018), aby se jí tak mohl aktivně zúčastnit. V případě tíživé finanční situace nebo vážného zdravotního problému je možné domluvit s předsedou a výborem organizace pozdější platbu členského příspěvku.

Doba trvání členství:
– členství má platnost kalendářní rok

Práva a povinnosti člena – výňatek ze Stanov článek IV:
práva:
– zúčastňovat se jednání členské schůze své základní organizace,
– rozhodovat na členské schůzi své základní organizace,
volit a být volen do všech orgánů své základní organizace za předpokladu dosažení věku 18 let a plné způsobilosti k právním úkonům,
– účastnit se činností Svazu a podílet se na výhodách, službách a aktivitách, které Svaz svým členům poskytuje,
– obracet se na orgány Svazu se svými dotazy, podněty, návrhy a stížnostmi

povinnosti:
– dodržovat Právní řád, Stanovy a další interní předpisy
– řádně a včas platit členské příspěvky, a to nejpozději do konce příslušného kalendářního roku,
účastnit se aktivně podle svých možností a schopností činnosti v příslušné místní organizaci, kde je členem,
– řádně,, zodpovědně a plně v souladu se Stanovami a platným právním řádem vykonávat funkce, do kterých byl se svým souhlasem zvolen, s tím, že výkonu funkce se může člen vzdát formou písemného odstoupení…

celé znění ke stažení stanovy