Projekt „Vzděláním k úspěchu bez bariér“

Projekt Západočeské univerzity v Plzni, Spolek neslyšících Plzeň je partnerem projektu. Více informací na www.bezbarier.zcu.cz

Informace o projektu:
Název: Vzděláním k úspěchu bez bariér

Registrační číslo: CZ.02.3.62/0.0./0.0/16_037/0003942

Datum zahájení/ukončení projektu: 1.7.2017/30.6.2020

Cíl projektu:
Projekt se primárně zaměřuje na podporu žáků základních a středních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby (dále jen SVP), na děti a žáky ohrožené syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Dále projekt cílí na rodiče těchto dětí, pracovníky škol a školských zřízení a další pracovníky zapojené do procesu vzdělávání těchto dětí.

Věříme, že dosažením kvalitního vzdělání se zlepšuje i šance na úspěšné uplatnění na poli pracovního trhu. Žáci se SVP a jejich rodiče se mohou v procesu vzdělávání potýkat s různými komplikacemi a překážkami. Pedagogičtí pracovníci se v praxi setkávají se stále větším počtem žáků, kteří potřebují nějakou formu podpory v průběhu jejich studia. Aktivity projektu se ve své podstatě snaží formovat bezpečné inkluzivní prostředí, ve kterém se všichni zúčastnění aktéři potkávají, mají možnosti diskutovat a sdílet aktuální témata, mají přístup k odbornému poradenství, mohou se dovzdělávat a své zkušenosti mohou nadále využívat v praxi a v samotné podpoře žáků se SVP.

Cílem realizovaných aktivit projektu je zajistit optimální rozvoj žáka se SVP, díky kterému bude poté umožněno jeho snadnější zapojení nejen do dalšího vzdělávání, ale v důsledku i zapojení do pracovního procesu.

Partneři projektu:
Do realizace projektu jsou zapojeni tito partneři:
Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň – www.kcvjs.cz
Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje – INFO KARIÉRA – www.infokariera.cz
V rámci projektu spolupracujeme s odborníky z organizací: