Tlumočnické služby

Poslání:
Spolek neslyšících Plzeň poskytuje služby uživatelům, kteří jsou ohroženi komunikační bariérou.

Tlumočnická služba:

Registrace: 9. 8. 2007 u Krajského úřadu Plzeňského kraje
Číslo registrace: 2096353
Personální zajištění: Mgr. Miroslav Hanzlíček – tlumočník ZJ
Kontakt: mhanzlicek@email.cz / spolek@snplzen.cz
Forma: ambulantní/terénní

Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými sluchovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci fyzické osoby.
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
• tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
• pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Cílová skupina:
– osoby se sluchovým postižením

Komu služby neposkytujeme:
– osobám pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek,
– agresivním osobám,
– nepřizpůsobivým osobám.

Věková struktura cílové skupiny:
– bez omezení věku

Popis realizace:
Znakový jazyk je ve smyslu § 18 Občanského soudního řádu a ve smyslu zákona č. 155/1998 Sb. jednacím a mateřským jazykem neslyšících. Zajištění tlumočnických služeb a výuka znakové řeči, která se jako každý živý jazyk vyvíjí, je tedy základní formou naplňování ústavních práv neslyšících. Překonávání a zmírňování komunikační a informační bariéry a segregace neslyšících je základem činnosti organizací neslyšících. Její realizace je nemyslitelná bez spolupráce slyšících osob, znalých komunikace s neslyšícími a jejich psychiky. Přes snahu posílit neslyšícího člověka natolik, aby se plně integroval do společnosti, je neodmyslitelné nadále tyto služby poskytovat.

1) Při osobní návštěvě osloví uživatel služby tlumočníka. Tlumočník z rozhovoru vedeného ve znakovém jazyce nebo za pomocí artikulace zjistí potřebu/y sluchově postiženého člověka a poté vyhodnotí situaci.

2) Sluchově postižená osoba může tlumočníka kontaktovat písemně (např. faxovou zprávou, krátkou textovou zprávou nebo elektronickou poštou). Tlumočník je osloven
sluchově postiženou osobou (nebo jinou osobou požadující tlumočnický výkon), která oznámí, že potřebuje poskytnout sociální poradenství či službu. Uživatel služby může také žádat zprostředkování kontaktu s jinou osobou. To znamená, že pokud je tlumočník takto osloven, snaží se vyhovět dle svých možností a kompetencí.

3) Poskytnutí služby při osobní návštěvě sluchově postiženého je na základě ústní dohody. Zájem o službu vyplývá tedy z toho, že o její poskytnutí zažádala sama sluchově postižená nebo jiná osoba.

4) O průběhu služby se nepořizuje žádný zápis ani nevyplňuje žádná smlouva. Eviduje se pouze návštěva uživatele služby a druh poskytnuté služby či služeb. Služba je všem sluchově postiženým poskytována bezplatně.

5) Při poskytování služby tlumočník dbá, aby byla zajištěna diskrétnost v místnosti, kde služba probíhá. Je to především z důvodu ochrany soukromí uživatele služby, ale také proto, že sluchově postižený člověk se v klidném prostředí lépe soustředí a není rozptylován. Dbá i na zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislost s výkonem tlumočnické služby. Principy poskytování služeb jsou vyjádřeny v etickém kodexu tlumočníků znakového jazyka.

6) Tlumočnické služby jsou poskytovány a zprostředkovávány uživatelům služeb jako základní nástroj pro poskytování dalších služeb (např. sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením) a vytváření zakázky, kterou uživatel služby na místě služby uzavírá právě mluvenou/znakovanou podobou.

7) Tlumočnická služba se provádí dle dohody s uživatelem služby v běžném kalendářním týdnu od Po – Pá. Ve výjimečných případech a po vzájemné domluvě je tlumočnická služba zajišťována i ve dnech pracovního klidu (So – Ne).