Odborné sociální poradenství

Poslání:
Spolek neslyšících Plzeň poskytuje služby uživatelům, kteří nejsou schopni svou situaci řešit sami.

Sociální poradenství:

Registrace: 9. 8. 2007 Krajský úřad Plzeňského kraje
Číslo registrace: 7539529
Personální zajištění: Mgr. Kristýna Voříšková
Kontakt: voriskova@snplzen.cz / 602 616 785 / 377 237 527
Forma: ambulantní

a) základní sociální poradenství – zde jsou poskytovány sluchově postiženým osobám potřebné relevantní informace přispívající k řešení jejich sociální situace prostřednictvím nabídky sociálních služeb a možností jejich výběru tj. informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci,
b) odborné sociální poradenství – zde je poskytováno se zaměřením na konkrétní potřeby jednotlivých uživatelů se sluchovým postižením, především jde o informace o vhodných kompenzačních a rehabilitačních pomůckách, pomoc při telefonickém a osobním zprostředkování dalších vhodných kontaktů ve spolupráci s odborníky, drobné opravy a používání kompenzačních pomůcek, pomoc při sepisování žádostí na orgány státní správy a samosprávy aj. instituce, důležité je i vyslechnutí uživatele (často je to forma psychoperapie) a hledání nejlepšího řešení osobní situace, ve které se uživatel nachází.

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• zprostředkování navazujících služeb,
• pomoc při uplatňování práv,oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Cílová skupina:
– osoby s kombinovaným postižením,
– osoby se sluchovým postižením,
– senioři.

Komu službu neposkytujeme:
– osobám pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek,
– agresivním osobám,
– nepřizpůsobivým osobám.

Věková struktura cílové skupiny:
– bez omezení věku

Cílem poskytovaných služeb je zabránit sociálnímu vyloučení SP, hledat optimální řešení osobní situace, ve které se nachází uživatel služeb, předávat uživateli služeb vhodnou komunikační formou (odezírání, znakový jazyk, psaný text, totální komunikace) informace o jeho právech a možnostech vzdělávání, zaměstnávání.

Popis realizace poskytování služeb:
Služby jsou poskytovány ambulantně nebo terénně na základě specifických potřeb každého z uživatelů individuálně, pružně se přizpůsobí těmto potřebám. Při poskytování služeb jsou samozřejmě dodržována práva (ochrana osobní svobody, soukromí, ochrana osobních údajů atd.) uživatelů a respektována volba uživatelů o způsobu využívání služeb. Poradenství je poskytováno takovým způsobem komunikace, který umožňuje plné pochopení předkládaných informací. Při komunikaci s osobami se sluchovým postižením je využívána orální komunikace, která umožňuje odezírání, totální komunikace nebo prostřednictvím znakového jazyka, pokud to je volba uživatele služby. V případě prelingválně neslyšících je hlavním komunikačním prostředkem znakový jazyk. Principy poskytování služeb jsou vyjádřeny v etickém kodexu pracovníka v sociálních službách. Cílová skupina osob se sluchovým postižením je velmi heterogenní (různorodá) – od osob nedoslýchavých, neslyšících, ohluchlých, osob s tinnitem až po nositele kochleárních implantátů, popřípadě osob s kombinovanými vadami, z nichž jedno je sluchové postižení), proto je nutné mít ohled na jejich odlišné specifické požadavky na komunikaci a sociální služby, které se řeší individuálně a skupinově.